Tuesday, April 3, 2012

Penulisan

Tujuan penulisan (sebab guru mengajar di sekolah)

Terbahagi kepada 2

1. Tujuan serta merta
2. Tujuan lanjut

TUJUAN SERTA MERTA

1. Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas

2. Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca

3. Kanak-kanak mengulangi pelajarannya dengan cara membaca tulisan-tulisan yang tercatat atau mebaca buku-buku luar untuk menambahkan lagi isi bacaannya.


TUJUAN LANJUT

1. Meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan
2. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan
3. Menyediakan mereka dengan pengetahuan


Matlamat utama penulisan

Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang menggunakan bahasa yang gramatis dan laras yang tepat , serta memperlihatkan pertautan idea dan wacana yang kemas dengan pemikiran yang kritis dan analitis.

Tujuan menulis karangan

Tujuan Mengarang

Tujuan utama menulis atau mengarang adalah sebagai sarana komunikasi tidak langsung. Tujuan menulis banyak sekali ragamnya. Tujuan menulis secara umum adalah memberikan arahan, menjelaskan sesuatu, menceritakan kejadian, meringkaskan, dan menyakinkan (Semi, 2003:14-154). Menurut Syafie’ie (1988:51-52), tujuan penulisan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1) mengubah keyakinan pembaca;

2) menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca;

3) merangsang proses berpikir pembaca;

4) menyenangkan atau menghibur pembaca;

5) memberitahu pembaca; dan

6) memotivasi pembaca.

Selain itu, Hugo Harting (dalam Tarigan, 1994:24-25) mengkalasifikasikan tujuan penulisan, antara lain tujuan penugasan (assingnment purpose), tujuan altruistik (altruistic purpose), tujuan persuasi (persuasive purpose), tujuan penerangan (informational purpose), tujuan penyataan (self-expressive purpose), tujuan kreatif (creative purpose), dan tujuan pemecahan masalah (problem-solving purpose).

Tujuan-tujuan penulisan tersebut kadang-kadang berdiri sendiri secara terpisah, tetapi sering pula tujuan ini tidak berdiri sendiri melainkan merupakan gabungan dari dua atau lebih tujuan yang menyatu dalam suatu tulisan. Oleh karena itu, tugas seorang penulis tidak hanya memilih topik pembicaraan yang sesuai atau serasi, tetapi juga harus menentukan tujuan yang jelas. Penentuan tujuan menulis sangat erat hubungannya dengan bentuk atau jenis-jenis tulisan atau karangan.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

 

Designed By Blogs Gone Wild!