Tuesday, April 3, 2012

Ejaan

Tujuan ejaan diajar:

1. Dapat melatih murid-mrid mendengar perkataan dengan baik dan menulisnya dengan tepat
2. Dapat melatih dan meningkatkan pengamatan murid-murid melalui deria telinga
3. Dapat melatih murid-murid menulis melalui pendengaran dan bukan melalui peniruan
4. Melatih murid-murid mengenali dan mempertingkatkan kepekaan mereka terhadap perkataan-perkataan tertentu
5. Meningkatkan kefahaman murid-murid terhadap makna atau konteks perkataan dan boleh menggunakannya dalam konteks situasi yang betul
6. Menigkatkan perbendaharaan kata murid-murid


Kaedah mengeja yang betul


i) Kaedah mengeja

-mengeja dan membatang suku kata seperti b, a, = ba; t, u = tu. Kemudian suku-suku kata ini digabungkan menjadi perkataan, misalnya ba, tu = batu.

- Mengeja terus sesuatu perkataan seperti b, a, t, u = batu


ii) Kaedah bunyi

-Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain,misalnya ba, tang = batang

-Membunyikan huruf-huruf dahulu, lepas itu menjadikannya suku kata danakhirnya perkataan. Misalnya ,- b (beh), a (ah) = ba- t (teh), u (uh) = tu- ba + tu = batu


iii) Kaedah Huruf

-Kaedah ini yang tertua dijalankan dari semenjak kerajaan Greek dan Rom. Kaedah ini mementingkan mengenal nama-nama huruf dan bunyi huruf-huruf itu

-Kaedah ini dimulakan dengan mengenal nama-nama huruf ± a, b, c, d ± y, z,vokal dan konsonan

-Di dalam bahasa Malaysia yang dibunyikan ialah:vokal - a, e, i, o, uvokal dan konsonan ba, be, bi, bo, bu diftong ai, au, oi.

-Kemudian bunyi-bunyi itu disambung supaya menjadi suku kata, misalnya ba +tu = batu, a + ku =aku dan sebagainya.

-Kemudian mengenal rangkai kata, ayat dan seterusnya diajar membaca


iv) Kaedah Pandang Sebut

-Kaedah ini mementingkan dua perkara:- Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melaluigambar.- Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

 

Designed By Blogs Gone Wild!